10/03/2022

Працевлаштування в наших діалізних центрах для людей, які виїжджають з України

DaVita допомагає не лише пацієнтам, а й нашим колегам-медикам із-за східного кордону. Перша форма нормативних актів, що регулюють роботу біженців, вже відома. Незабаром на нашому сайті з’являться оголошення про роботу українською мовою. Якщо ви знаєте когось, хто може бути зацікавлений у співпраці з нами, надішліть їм наші оголошення найближчим часом. А поки ознайомтеся із запланованими (відповідно до проекту закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни) правилами, які дозволяють громадянам України працювати в Польщі. 

  

Умови працевлаштування лікарів та медсестер, які є громадянами України, які перетнули польський кордон після 24 лютого через збройний конфлікт, безпосередньо з України:

24 лютого 2022 року на 18 місяців може надаватися дозвіл на практику лікарем та надаватися умовна ліцензія на практику лікаря, якщо лікар відповідає умовам, зазначеним у ст. 7 абз. 2а пункти 3-5 і 7 Закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря та стоматолога:

 • він є повністю дієздатним;
 • стан здоров’я дозволяє йому займатися професіональною діяльністю лікаря;
 • проявляє бездоганне етичне ставлення;
 • він має диплом лікаря, що підтверджує завершення не менше п’яти років навчання, виданий в країні, відмінній від держави-члена Європейського Союзу,
 • він має диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, відмінній від держави-члена Європейського Союзу (відсутність цього диплому змушує працювати під наглядом іншого лікаря зі спеціалізацією II ступеня або званням спеціаліста).

Положення спеціального закону відсилають нас до положень про надання тимчасових повноважень на час епідемічної загрози чи епідемії, тому існує звільнення від необхідності легалізації документів.

24 лютого 2022 року через 18 місяців може бути надана згода на практику медичні сестри та надано умовне право на практику медичної сестри чи акушерки за умови дотримання умов, зазначених у ст. 35а абз. 1 пункти 3-5 і 7 Закону від 15 липня 2011 року про професії медичної сестри та акушерки, тобто:

 • вона є повністю дієздатною;
 • стан здоров’я дозволяє їй займатися професіональною діяльністю медсестри;
 • проявляє бездоганне етичне ставлення;
 • має диплом медсестри або акушерки, виданий в країні, відмінній від держави-члена Європейського Союзу,
 • має документ, що підтверджує стаж роботи медичною сестрою не менше 3 років, отриманий протягом останніх 5 років (відсутність такого документа змушує працювати під наглядом іншої медичної сестри).

Положення спеціального закону відсилають нас до положень про надання тимчасових повноважень на час епідемічної загрози чи епідемії, тому існує звільнення від необхідності легалізації документів.

І лікар, і медична сестра зобов’язані повідомити міністру охорони здоров’я, де вони працюють, протягом 7 днів з дня початку роботи і протягом якого терміну планують працювати.

PL:

Zatrudnienie w naszych stacjach dla osób uchodzących z Ukrainy

DaVita włącza się w pomoc nie tylko pacjentom, ale także naszym kolegom medykom zza wschodniej granicy. Znany jest już pierwszy kształt przepisów regulujących pracę uchodźców. Na naszej stronie internetowej niebawem znajdą się ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim. Jeśli znasz kogoś, kto by mógł być zainteresowany współpracą z nami, przekaż mu niebawem nasze ogłoszenia. Tymczasem zapoznaj się z planowanymi (zgodnie z projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) zasadami umożliwiającymi pracę obywateli Ukrainy w Polsce. 


Warunki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek będących obywatelami Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego w związku z konfliktem zbrojnym, bezpośrednio z terenu Ukrainy:

Od 24 lutego 2022 r., przez 18 miesięcy można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, jeżeli lekarz spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2a pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza; 
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 • posiada dyplom lekarza, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej (brak tego dyplomu powoduje, że konieczność pracy pod nadzorem innego lekarza  posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty). 

Przepisy specustawy odsyłają nas dalej do przepisów dotyczących nadawania uprawnień tymczasowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc jest zwolnienie z konieczności legalizacji dokumentów. 

Od dnia 24 lutego 2022 r., 18 miesięcy można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 35a ust. 1 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tj.: 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • ma dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat (brak takiego dokumentu powoduje konieczność pracy pod nadzorem innej pielęgniarki).

 Przepisy specustawy odsyłają nas dalej do przepisów dotyczących   nadawania uprawnień tymczasowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc jest zwolnienie z konieczności legalizacji dokumentów.  

Zarówno lekarz, jak i pielęgniarka mają obowiązek zgłosić ministrowi zdrowia, gdzie pracuje w ciągu 7 dni od podjęcia pracy i na jaki okres. 

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej