Polityka prywatności DaVita

Polityka  prywatności

Niniejsza Polityka  prywatności wyjaśnia w jaki sposób operator tej witryny, DaVita sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-2020) przy ul. Legnickiej 48 bud. F (dalej jako DaVita lub Spółka), przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe w sieci Internet. Niniejszą Politykę prywatności stosuje się do witryn oferowanych i prowadzonych przez DaVita, w tym między innymi do witryny www.davita.com. Prywatność użytkowników ma dla DaVita duże znaczenie. DaVita rozumie, że zdrowie jest kwestią osobistą i prywatną, dlatego też chce, aby użytkownicy odwiedzający jej witryny i korzystający z jej usług czuli się komfortowo. Niniejsza Polityka  prywatności zawiera informacje o rodzajach danych osobowych gromadzonych przez DaVita za pośrednictwem sieci Internet i sposobach ich przetwarzania.


Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Dane osobowe użytkownika gromadzone przez DaVita i sposób ich wykorzystania

Formularz kontaktowy i inne formy komunikacji elektronicznej

DaVita gromadzi dane osobowe użytkownika, na przykład imię, adres e-mail, tylko wtedy gdy użytkownik poda te informacje, kontaktując się w celu otrzymania odpowiedzi. DaVita przetwarza dane osobowe użytkownika w celach wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji. DaVita korzysta z danych osobowych użytkownika, aby odpowiadać na jego pytania i świadczyć konkretne, wybrane przez niego usługi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika – wyrażanej poprzez podanie danych podczas kontaktu (art. 6.1(a) RODO) lub jest konieczne do świadczenia usług DaVita (art 6.1(b) RODO) lub jest niezbędne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (art.6.1 (c)) lub leży w uzasadnionym interesie DaVita, chyba że prawo użytkownika do prywatności ma wobec niego charakter nadrzędny (art. 6.1(f) RODO). Ponadto, w niektórych przypadkach, przetwarzanie danych użytkownika może być konieczne w związku z realizacją uzasadnionego interesu DaVita w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa informacji (w tym monitorowania korespondencji i aktywności pracowników Spółki), a także zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną, czy raportowania wewnątrz Grupy DaVita. W stosownych przypadkach - także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji lub przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji (tj. wykonania umowy, organizacji wydarzeń). W pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przewidziany na dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec Spółki. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu umownego ani ustawowego (z wyjątkiem danych niezbędnych do zawarcia umowy w związku z prowadzoną komunikacją lub danych niezbędnych do wykonania obowiązków ustawowych). W szczególnych przypadkach podanie danych osobowych może być niezbędne w związku z realizacją celów wynikających z uzasadnionego interesu DaVita.  

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Dostawcy, płatnicy i inni partnerzy biznesowi

Jeśli jesteś naszym dostawcą, płatnikiem lub innym partnerem biznesowym - aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna, zapoznaj się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną na naszej stronie internetowej, którą znajdziesz tutaj.

Kandydaci do pracy

Jeśli chcesz ubiegać się o pracę w DaVita, aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w celach innych rekrutacji, zapoznaj się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną na naszej stronie internetowej, którą znajdziesz tutaj

Pacjenci

Jeśli jesteś naszym pacjentem - aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna, zapoznaj się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną na naszej stronie internetowej, którą znajdziesz tutaj.


Korzystanie z witryny internetowej

Jeśli użytkownik odwiedza witrynę DaVita w celach informacyjnych i nie przekazuje innych danych osobowych, DaVita może automatycznie gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku. Na przykład, przy każdym dostępie do witryny przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła do DaVita adres IP przypisany do komputera użytkownika. Bez adresu IP nie jest możliwa komunikacja z użytkownikiem i wyświetlanie witryny. Dodatkowo DaVita lub podmioty trzecie wykorzystują w witrynie pliki cookie i piksele spełniające różne funkcje, jak również mogą przechwytywać dane o adresie IP użytkownika, sposobie przeglądania witryny i dacie dostępu. Funkcje plików cookie i metody ich blokowania zostały wyjaśnione poniżej w punkcie „Pliki cookie”.

DaVita wykorzystuje informacje zebrane automatycznie wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania witryny i skutecznego oferowania usług użytkownikowi.

DaVita wymaga danych zbieranych automatycznie w celu skutecznego udostępniania swojej witryny (art. 6.1(b) RODO) oraz realizacji uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa witryny (art. 6.1(f) RODO).


Przekazywanie danych Podmiotom Trzecim

DaVita udostępnia dane osobowe użytkownika Podmiotom Trzecim w celach wymienionych poniżej:

Podmioty Trzecie, którym DaVita może ujawnić dane osobowe użytkownika, obejmują: 

 • Wszystkich członków grupy DaVita, to jest jej podmioty zależne oraz spółkę matkę i jej podmioty zależne, które wspierają przetwarzanie danych osobowych przez DaVita na podstawie niniejszej polityki. 
 • Odpowiednie Podmioty Trzecie, w tym
  • kontrahentów, klientów, dostawców i podwykonawców DaVita w ramach wykonywania zawartej umowy lub innych form współpracy w zwyczajnym toku prowadzenia współpracyi z użytkownikiem lub osobą, u której użytkownik jest zatrudniony; oraz
  • audytorów, doradców prawnych i innych profesjonalnych doradców lub usługodawców DaVita
 • W odniesieniu do informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny DaVita – dostawcy narzędzi analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają DaVita w ulepszaniu i optymalizowaniu witryny, z zastrzeżeniem punktu polityki dotyczącego plików cookie.

Inne przypadki udostępniania danych

DaVita udostępni dane osobowe użytkownika osobom trzecim:

 • Gdy DaVita dokona zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa lub majątku, ujawni dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu to przedsiębiorstwo lub majątek, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 • Jeśli DaVita lub przeważająca część jej majątku zostanie nabyta przez osobę trzecią, jednym z przekazanych aktywów będą posiadane przez nią dane osobowe o jej klientach.
 • Jeśli na DaVita ciąży zobowiązanie do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania lub zastosowania jej warunków dostawy lub innych umów zawartych z użytkownikiem, lub podmiotem zatrudniającym użytkownika, bądź ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa  DaVita, jej klientów lub innych osób. Powyższe ujawnienie obejmuje wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania cyberprzestępczości.


Przekazywanie danych do krajów trzecich

W zakresie wskazanym powyżej możliwe jest przekazywanie danych osobowych użytkownika do innych krajów (w tym krajów spoza EOG), których standardy prywatności mogą różnić się od standardów kraju użytkownika. Przekazując dane osobowe użytkownika do tych krajów, DaVita wdrożyła odpowiednie gwarancje zapewniające ochronę informacji, na przykład korzystanie ze standardowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod adresem PL_IOD@davita.com


Łącza do witryn zewnętrznych

W niektórych witrynach DaVita znajdują się łącza do witryn zewnętrznych. DaVita nie może zagwarantować, że witryny te będą podlegać takim samym politykom lub standardom jak witryny DaVita. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę zewnętrzną, niniejsza Polityka prywatności nie ma do niej zastosowania. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Dodatkowo witryny DaVita mogą częściowo zawierać osadzone treści zewnętrzne. Aby wyświetlić te treści, ze względów technicznych niezbędne jest przesłanie adresu IP użytkownika danemu podmiotowi zewnętrznemu. DaVita stara się zamieszczać tylko treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. DaVita nie ma jednak wpływu na korzystanie przez dostawców zewnętrznych z adresu użytkownika IP np. do celów statystycznych. DaVita będzie informować użytkowników o tych czynnościach, o ile są jej znane.


Pliki cookie i inne informacje gromadzone przez DaVita

DaVita wykorzystuje pliki cookie do zwiększania komfortu korzystania przez użytkownika z jej witryn. Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika w urządzeniu końcowym, pomagające zwiększyć użyteczność witryn. Pliki cookie pomagają również generować w witrynach treści dynamiczne, które mogą zainteresować użytkownika, a ponadto prowadzić monitoring statystyczny liczby osób korzystających z witryny i momentów podejmowania przez nie działań. DaVita może również wykorzystywać pliki cookie do oceny popularności niektórych treści w witrynie.

Dodatkowe informacje o plikach cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

Większość przeglądarek oferuje instrukcje blokowania plików cookie w urządzeniu końcowym, na przykład w systemie pomocy przeglądarki. Jeśli użytkownik nie pozwoli DaVita na korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo. 

DaVita nie łączy informacji z plików cookie z innymi danymi osobowymi bez zgody użytkownika i nie korzysta z plików cookie do gromadzenia lub przechowywania danych osobowych o stanie zdrowia użytkownika. DaVita nie przesyła informacji wygenerowanych za pomocą plików cookie osobom trzecim.

Uwaga: DaVita korzysta z następujących usług zewnętrznych stosujących pliki cookie:


Google Analytics

Witryny DaVita korzystają z Google Analytics, usługi analizy sieci Web oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics również korzysta z plików cookie do analizowania korzystania z witryn przez użytkownika. Google przetwarza wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny i jego adres IP w pseudonimowych profilach użytkownika jedynie dlatego, że DaVita aktywowała narzędzie anonimizacji IP oferowane przez Google użytkownikom z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google będzie wykorzystywać te dane w imieniu DaVita do analizy sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, raportowania aktywności w witrynie i świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i Internetu operatorowi witryny. Adres IP użytkownika przesyłany przez przeglądarkę w Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem przez niego z witryny, a także przetwarzaniu tych danych, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Ochrona danych osobowych użytkownika przez DaVita

Gdy użytkownik wprowadza dane osobowe w formularzach witryny, DaVita wykorzystuje łącza SSL do szyfrowania tych danych osobowych. Technologia ta chroni dane osobowe użytkownika podczas ich przesyłania w sieci Internet z komputera użytkownika do serwerów DaVita. Aby chronić swoje środowisko serwerowe, DaVita realizuje stały program zarządzania ryzykiem i stosuje standardowe w branży praktyki i rozwiązania techniczne zapewniające prawidłowe zabezpieczenie informacji użytkownika.


Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi jako osobie korzystającej z witryny przysługują między innymi i w pewnych okolicznościach następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez DaVita
 • prawo do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania 
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/)
 • W przypadku gdy dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z jednego z powyższych praw, w tym aby złożyć wniosek o udostępnienie informacji związanych z przetwarzaniem danych, zgodnie z uprawnieniem przysługującym osobie, której dane dotyczą, , prosimy o kontakt z DaVita używając ten formularz.


Wiadomości e-mail wysyłane przez użytkownika do DaVita

Niniejszej Polityki prywatności  stosuje się do treści lub informacji wysyłanych przez użytkownika do DaVita. Prosimy pamiętać, że witryna DaVita i korespondencja e-mailowa służą jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą zastępować porady medycznej udzielonej przez lekarza. Jeśli użytkownik potrzebuje diagnozy, leczenia lub dalszych informacji dotyczących konkretnego schorzenia, powinien skontaktować się ze swoim lekarzem.


Prywatność dotycząca dzieci

Witryny DaVita przeznaczone są dla osób dorosłych i nie mogą z nich korzystać dzieci. DaVita nie gromadzi danych osobowych osób, o których wie, że nie ukończyły 18 lat.


Okres przechowywania danych

Jeśli w niniejszej Polityce nie wskazano inaczej, DaVita będzie przechowywać dane osobowe użytkownika, zgodnie ze swoją polityką retencji danych,  tylko przez okres  niezbędny do realizacji celu, w którym dane zostały pierwotnie zgromadzone oraz – w stosownych okolicznościach – przez okres wymagany prawem. Polityk retencji danych dostępna jest na żądanie po skontaktowaniu się z DaVita pod adresem PL_IOD@davita.com.


Kontakt w sprawie pytań i skarg

W razie pytań dotyczących Polityki prywatności DaVita lub w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, a także w przypadku chęci  wniesienia skargi dotyczącej naruszenia  prywatności, prosimy o kontakt z DaVita, na podstawie poniższych danych.

Dane do kontaktu:

Poczta: DaVita sp. z o.o., ul. Legnicka 48, bud. F, 54-2020 Wrocław

E-mail: PL_IOD@davita.com 

Inspektorem ochrony danych w DaVita International Limited jest Vishal Parmar, z którym można kontaktować się pod adresem dataprivacyinternational@davita.com.


Zmiany Polityki prywatności

DaVita zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki  prywatności w momencie aktualizacji witryny. Prosimy o regularne odwiedzanie witryny i zapoznawanie się z aktualną Polityką prywatności. Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 1 lutego 2020 r.


Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej