eGFR

Wskaźnik szacowanej filtracji kłębuszkowej ocenia funkcję filtracyjną nerek, wylicza się go z kilku podstawowych danych laboratoryjnych i demograficznych.
Można go obliczać za pomocą poniższych wzorów.

a. Wzór MDRD

eGFR = 175 x [Skreat]-1,154 x [wiek]-0,203 x [0,742 dla płci żeńskiej x [1,21 dla rasy czarnej]])

b. Wzór CKD-EPI

Kobieta rasy białej:
eGFR = 144 × [Skreat/0,7]a × 0,993wiek
a = –0,329 dla Skreat ≤0,7 mg/dl
lub
a = –1,209 dla Skreat >0,7 mg/dl

Mężczyzna rasy białej:
eGFR = 141 × [Skreat/0,9]a × 0,993wiek
a = –0,411 dla Skreat ≤0,9 mg/dl
lub
a = –1,209 dla Skreat >0,9 mg/dl

c. Wzór Cockcrofta i Gaulta

Służy do szacowania klirensu kreatyniny w ml/min (bez odniesienia do powierzchni ciała).
Wzór Cockcrofta i Gaulta dla mężczyzn:
C​ =(140-wiek) x masa ciała (kg) / S​kreat x 72
U kobiet otrzymaną wartość należy przemnożyć przez 0,85

d. Wzór Schwartza

Ocena eGFR u dzieci
eGFR [ml/min/1,73 m2] = 0,413 x wysokość ciała [cm]/Skreat [mg/dl]
Interpretacja:
≥ 90 prawidłowe lub zwiększone GFR
60 - 89 niewielkie zmniejszenie GFR
45 - 59 zmniejszenie GFR między niewielkim a umiarkowanym
30 - 44 zmniejszenie GFR między umiarkowanym, a ciężkim
15 - 29 ciężkie zmniejszenie GFR
< 15 schyłkowa niewydolność nerek

Standaryzowany Kt/V (stdKt/V)

Tygodniowy standaryzowany Kt/V (stdKt/V), to sposób pomiaru adekwatności dializy. Zaleca się stosowanie go, gdy częstotliwość zabiegów jest większa niż 3 w tygodniu. Umożliwia ocenę adekwatności dializy niezależnie od częstotliwości zabiegów i tym samym porównanie różnych metod dializy (HD o zmiennej częstotliwości, ciągłej i przerywanej dializy otrzewnowej oraz ciągłej terapii nerkozastępczej w przypadku ostrej niewydolności nerek). W przeciwieństwie do tego, spKt/V i eKt/V opisują efekt wydajności pojedynczej sesji HD, co również można określić przy użyciu poniższego kalkulatora.

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) sugeruje, że minimalna wartość stdKt/V wynosi 2,1, co odpowiada spKt/V 1,2. Sugerowana wartość docelowa stdKt/V = 2,3.

TSAT

Wysycenie transferyny żelazem (TSAT) - dostępność żelaza dla bieżącej erytropoezy
TSAT= stężenie Fe w surowicy x100/ całkowita zdolność wiązania Fe (TIBC)
Niedobór żelaza TSAT <20%
Wartość docelowa >30%

Kalkulator TSAT

BMI

Wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI, wskaźnik Queteleta II) obliczany jest przez podzielenie masy ciała (kg) przez kwadrat wzrostu (m). Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Służy do określania prawidłowej masy ciała, niedowagi, nadwagi i otyłości.

Kalkulator BMI

Klasyfikacja masy ciała osób dorosłych na podstawie BMI
BMI(kg/m2) Waga ciała Kategoria Ryzyko chorób towarzyszących otyłości
< 16,0 niedowaga wygłodzenie minimalne, ale zwiększony poziom wystąpienia innych problemów zdrowotnych
16,0-16,99 wychudzenie
17,0-18,49 niedowaga
18,5-24,99 optimum pożądana masa ciała minimalne
25,00-29,99 nadwaga nadwaga średnie
30,00-34,99 otyłość otyłość I stopnia wysokie
35,0-39,99 otyłość II stopnia (duża) bardzo wysokie
≥ 40,0 otyłość III stopnia (chorobliwa) ekstremalny poziom ryzyka

Wskaźnik HOMA

Podstawowym badaniem w diagnostyce insulinooporności jest oznaczenie stężenia glukozy i insuliny na czczo w surowicy krwi. Na podstawie tych wartości oblicza się tzw. wskaźnik HOMA-IR (ang. Homeostatic Model Assesment – Insulin Resistance). Wylicza się go na podstawie następującego wzoru:
HOMA-IR = insulina na czczo mU/ml x glikemia na czczo (mmol/l)/ 22,5.

Interpretacja otrzymanego wyniku:
2,5 - norma
2,5 - 4,0 podejrzenie insulinooporności

Kalkulator wskaźnika HOMA

Zmodyfikowana Punktacja Wczesnego Ostrzegania - MEWS

MEWS - Zmodyfikowana Punktacja Wczesnego Ostrzegania (ang. Modified Early Warning Score). Służy do rozpoznawania pacjentów narażonych na zagrażające zdrowiu i życiu pogorszenie się stanu ogólnego. Jest elementem oceny ryzyka hospitalizacji w OIT i zgonu.

Interpretacja:
0-2 – rutynowa opieka
3 – konieczność wzmożonej czujności w opiece, ocena stanu co 2 h,
4 – stała kontrola parametrów życiowych, włącznie z podłączeniem pulsoksymetru
> lub =5– wezwać anestezjologa ocena wskazań do przeniesienia do OIT

Kalkulator MEWS

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej